چک لیست تست های مکانیکی و الکتریکی جرثقیل های سقفی

۱٫ مشخصات فنی جرثقیل سقفی

۲٫ بازرسی ریل های حرکت طولی

۳٫ بازرسی ریل های حرکت طولی

۴٫ بازرسی ریل های حرکت عرضی

۵٫ بازررسی راهروهای ارتباطی جرثقیل سقفی

۶٫ بازرسی چرخهای حرکت طولی

۷٫ بازرسی چرخهای حرکت عرضی

۸٫ بازرسی وضعیت عمومی جرثقیل سقفی

۹٫ بازرسی گیربکس بالابر اصلی

۱۰٫ بازرسی گیربکس بالابر کمکی

۱۱٫ بازرسی گیربکس حرکت طولی

۱۲٫ بازرسی گیربکس حرکت عرضی

۱۳٫ بازرسی از کالسکه جرثقیل سقفی

۱۴٫ بازرسی از قلاب

۱۵٫ بازرسی زنجیر

۱۶٫ بازرسی درام جرثقیل سقفی

۱۷٫ بازرسی سیم بکسل

۱۸٫ بازرسی قرقره

۱۹٫ بازرسی کابین

۲۰٫ مشخصات فنی Spreader

۲۱٫ بازرسی از Spreader

۲۲٫ اندازه گیری خیزپل (تست بار )

۲۳٫ شناسنامه و مشخصات الکتروموتور بالابر اصلی

۲۴٫ شناسنامه و مشخصات الکتروموتور بالابر کمکی

۲۵٫ شناسنامه و مشخصات الکتروموتور حرکت طولی

۲۶٫ شناسنامه و مشخصات الکتروموتور حرکت عرضی

۲۷٫ بازرسی تابلوی الکتریکی جرثقیل سقفی

۲۸٫ نتایج بازرسی و تست بالابر اصلی

۲۹٫ نتایج بازرسی و تست بالابر کمکی

۳۰٫ نتایج بازرسی و تست حرکت طولی

۳۱٫ نتایج بازرسی و تست حرکت عرضی

۳۲٫ نتایج بازرسی و تست سیستم کنترل

۳۳٫ نتایج بازرسی و تست مگنت

۳۴٫ نتایج بررسی وضعیت کابل

۳۵٫ بررسی کلی IP

۳۶٫ نتیجه کلی بازرسی جرثقیل سقفی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!