بازرسی در حین نصب جرثقیل سقفی پس از Final Assembly و قبل از قرار گرفتن در سرویس طبق استانداردهای BS 466 و FEM و CMAA صورت می پذیرد .

بازرسی در حین نصب و راه اندازی پس از بازرسیهای صورت گرفته در محل کارخانه انجام می پذیرد .

در بازرسی حین نصب موارد زیر می بایست رعایت گردند :

۱- پس از حمل اجزاء جرثقیل سقفی به سایت می بایست بسته بندی جرثقیلها درحضور نماینده شرکت بازرسی باز شوند و قبل از نصب می بایست تیر حمالها ، ریلها ، توازی ریلهای حرکت طولی ، وضعیت راهروها (Walk Way ) و نردبانهای دسترسی (BS 4211 ) مورد بازرسی قرار گیرند . اگر در هنگام حمل و نقل مواردی از قبل آسیب دیدن رنگ ، اعوجاج پل یا هر گونه ایراد ظاهری مشاهده گردد می بایست برطرف گردد .

۲- تستهای عایق : پس از نصب قبل از اتصال جرثقیل سقفی به منبع انرژی ، میزان عایق سیستمهای الکتریکی باید تست گردد و تمام فاز ها باید برای تمام اجزاء سیستم و اجزاء حرکـتی چـک گردند . مقاومت عایقی سیـستم هایی که تسـت می گردند نبـاید بیش از ۰٫۵ M Ω گردد . اگر لازم باشد جهت جلوگیری از آسیب دیدن اجزاء دیگر در هنگام انجام این تست می توان هر یک را بصورت مجزا تست کرد . اگر مقدار اندازه گیری شده کمتر از ۰٫۵ M Ω باشد سیستم های تحت تست می بایست جدا شوند . پس از جدا کردن اجزاء نباید مقاومتی کمتر از ۰٫۵ M Ω نشان دهند .

۳- بررسی سیستم Earth : در این حالت باید مقاومت Earth هر دستگاه تست گرددتا بیش از ۰٫۵ Ω نباشد .

۴- تستهای عملکردی (Functional Tests ) : وقتی جرثقیل به منبع انرژی وصل شد باید تستهایی جهت اطمینان از صحت عملکرد کنترلها ، سوئیچها ، کنتاکتورها ، رله ها و سایر وسایل اطمینان حاصل شود . عملکرد و نحوه قرار گیری ترمزها و لیمیت سوئیچ ها باید چک و تست شوند و اطمینان حاصل گردد که مواردایمنی وسیستم های اضطراری بصورت صحیح کار می کنند . عملکردی حرکت جرثقیل سقفی در رنج عملیاتی باید چک گردد .

۵- تستهای اضافه بار ( Overload Tests ) : در حالت کلی جرثقیل طوری باید تست گردد که هر جزء بالابرنده و جرثقیل سقفی در حالت کلی باید با بار % ۱۲۵ ( SWL ) تحمل داشته باشد . در طول تستها حرکتهای جرثقیل باید به شرح زیر تست گردد .

a) اجزاء بالابرنده (Lifting Units ) : درام های اجزاء بالابرنده می بایست دارای چرخشی در جهتی که هم داندانه ها چرخدنده ها که تحت شرایط اضافی بار تست شده اند قرار داشته باشد .

b) ترولی : ترولی می بایست از یک انتهای پل به انتهای دیگر متصل باشد .

c) حرکت طولی ( Long Travel ): جرثقیل به اندازه کافی باید حرکت داده شود تا اطمینان حاصل گردد که هر دندانه چرخدنده حرکت طولی در حالت اضافه بار تحمل می کند .

۶- پس از انجام تستها می بایست از عدم وجود ترک ، دفرمگی ، آسیب دیدگی رنگ که عملکرد و ایمنی جرثقیل را تحت تاثیر قرار می دهد اطمینان حاصل کرد و باید مطمئن شد که هیچیک از اتصالات و پیچها باز نمی باشند .

۷- تست خیز ( Deflection Test ) : تست خیز باید بر روی پل جرثقیل صورت پذیرد و میزان خیز نباید از ۱/۷۵۰ span بیشتر شود .

۸- تستهای عملکردی ( Performance Test ) : تستهای عملکردی می بایست در تمام جهات حرکت جرثقیل با استفاده از SWL صورت پذیرد تا پس ار انجام این تستها مطمئن شد که کلیه قطعات می توانند در سرعتهای تعیین شده و تلرانسهای مجاز حرکت کنند ، این تلرانسها می تواند ۱۰%± ولتاژ و فرکانس طراحی می باشد .

در هنگام این تستها می بایست عملکرد صحیح مکانیزمها و ترمزها مشخص گردد .این تستها باید بر اساس دستورالعمل سازنده صورت پذیرد .

۹- مارکینگ ( Marking )

I. میزان بار مجاز (Safe Working Load ) : بر روی پل باید میزان بار مجاز نوشته شود بطوریکه از پایین جرثقیل سقفی قابل مشاهده باشد . میزان بار مجاز و تناژ جرثقیل نیز بر حسب تن یا کلیوگرم ذکر گردد . اگر بیش از یک بالابر بر روی جرثقیل سقفی نصب شده باشد باید ظرفیت هر یک بر روی پل جرثقیل سقفی نوشته شود که از پایین قابل خواندن باشد .

II. مشخصات جرثقیل) ( Crane Identification : جرثقیل می بایست بصورت دائمی دارای مشخصات زیر باشد که بر روی پل نوشته شده باشد .

a) نام شرکت سازنده و آرم اختصاری شرکت

b) شماره سریال سازنده

c) سال ساخت جرثقیل سقفی

d) گروه کاری جرثقیل سقفی

e) گروه کاری هر مکانیزم باید مشخص شود

هرگونه تعمیر یا تعویض قطعات باید براساس دستور العمل تعمیرات سازنده صورت پذیرد .

۱۰ – اطلاعات فنی (Technical Information ) : سازنده می بایست قبل از تحویل جرثقیل سقفی مدارک فوق را آماده سازد :

a) کلیه نقشه ها که نشان دهنده جرئیات کلیه ابعاد و اندازه ها باشد .

b) نقشه های سیم کشی ها

c) دستورالعمل کار با جرثقیل سقفی و تعمیرات

۱۱- گواهینامه های تست : کلیه گواهینامه ها مربوط به اجراء جرثقیل سقفی می بایست در اختیار خریدار قرار گیرد .

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!