جرثقیل ها انواع مختلفی دارند ، بعضی از آنها در زیر آمده است:

Gantry crane) -1 جرثقیل دروازه ای

Semi gantry crane) -2 جرثقیل نیم دروازه ای

Antilver gantry crane ) -3 جرثقیل دروازه ایی بازویی

Cab operated crane) -4 جرثقیل کابین دار

Crane-floor operated) -5 جرثقیل کنترل از روی زمین

Wall crane) -6 جرثقیل دیواری

جرثقیل الکتریکی سقفی (Electric overhead traveling crane)

جرثقیلی است که بر روی ۲ ریل موازی حرکت می کند و قادراست بار را بالا و پایین برده یا در سطح جابجا نماید.این ماشین از یک یا ۲ پل افقی چرخدارتشکیل شده که بر روی ریل قرار گرفته که حرکت طولی ماشین را امکان پذیر می کند ،بر روی این پل کالسکه قرار می گیرد که کار بالا و پایین بردن بار و حرکت عرضی بار در فاصله بین دو ریل انجام می دهد.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!