این تست ها باید با بار نامی برای تمامی حرکتهای جرثقیل سقفی اعم از سقفی، دروازه ای، بازویی صورت پذیرد. تست های عملکردی می بایست در تمام جهات حرکت جرثقیل سقفی با استفاده از SWL صورت پذیرد تا پس ار انجام این تست ها مطمئن شد که کلیه قطعات می توانند در سرعت های تعیین شده و تلرانس های مجاز حرکت کنند، این تلرانسها می تواند ۱۰%± ولتاژ و فرکانس طراحی می باشد.

تست بار استاتیک تست با بار بیش از بار نامی صورت می پذیرد. در این تست جرثقیل سقفی حرکت داده نمی شود (تست استاتیک) این تست ها جهت اطمینان از اینکه جرثقیل از نظر سازه، نحوه قرارگیری و کار بردی مشکلی نداشته باشد صورت می پذیرد. پس از انجام این تست ها نتایج با نحوه طراحی جرثقیل سقفی مطابقت داده می شود.

تست بار دینامیک با بار بیش از بار نامی برای تمامی حرکت های جرثقیل سقفی صورت می گیرد. این تست ها جهت اطمینان از این که جرثقیل از نظر سازه، ثبات و تناسب جرثقیل سقفی با کاربری صورت می گیرد و با طراحی جرثقیل سقفی مطابقت داده می شود.

تست بار خیز باید بر روی پل جرثقیل سقفی صورت پذیرد و میزان خیز نباید از ۱/۷۵۰ span بیشتر شود.

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!